Beleidsplan 2009-2014

Historie
Het Nederlands Luthers Genootschap is opgericht in 1852 met als doel: “het ondersteunen van het zendingswerk onder de heidenen verricht door het Luthers Zendingsgenootschap van Leipzig, de bevordering van de kennis omtrent het zuivere Woord en Sakrament door middel van verspreiding van geschikte literatuur en de stichting van Lutherse scholen en de bevordering van de wereldwijde eenheid onder lutheranen”.  In 1872 besluit het Genootschap de zending zelf ter hand te nemen en vanaf 1889 tot na de tweede wereldoorlog heeft het Genootschap samen met het Rheinische Missionsgesellschaft zendelingen gestuurd naar Nias en de Batu eilanden voor de kust van Sumatra. Uit deze arbeid is de Banua Niha Kerisa Protestan (BNKP) ontstaan een kerkgenootschap met momenteel ongeveer 400.000 leden op Nias en de Batu eilanden. De na de onafhankelijkheidsverklaring van Indonesië verbreking van het contact is in 1989 hersteld.

Beleid
Volgens de vigerende statuten van het genootschap is het doel de behartiging van de belangen van het Godsrijk, inzonderheid de Evangelisch-Lutherse Gemeenten in en buiten Nederland.
Hetgeen in praktijk gebracht wordt door het onderhouden van contact met en het verlenen van steun aan de voormalige zendingsgebieden op Nias en de Batu eilanden en de Evangelisch-Lutherse Gemeenten en lutherse kerkgenootschappen over de gehele wereld die vanuit de Nederlandse Evangelisch-Lutherse Kerk zijn ontstaan.
Op het gebied van de inwendige zending wordt met name steun verleend op het gebied van lutherse publicaties en projecten.

Middelen
Jaarlijks wordt actie gevoerd voor projecten ten behoeve van de voormalige zendingsgebieden en lutherse publicaties, tevens wordt noodhulp verstrekt in het geval van natuurrampen. Dit geschiedt in nauw overleg met de Banua Niha Kerisa Protestan (Nias), de Vereinigte Evangelischen Mission (Wuppertal), de Lutheran World Service (Geneve) en Kerk-in-Actie (PKN-Utrecht).

Uit het vermogen is jaarlijks eveneens een bedrag beschikbaar.
In de afgelopen jaren is o.a. steun verleend voor noodhulp en de herbouw van door de tsunami en aardbeving verwoeste kerkgebouwen op Nias en de Batu eilanden en Haiti, uitzending van professionals naar de BNKP en de Sundermann Hogeschool op Nias, studententoelagen, renovatie van een bejaardentehuis, materiaal voor (kerk)muziekbeoefening, inrichting van een studentenhuis en vrouwenhuis,  weduwenpensioenen van voormalige zendelingen en voorgangers, restauratie van de Maarten Lutherkerk in Paramaribo, nieuwbouw van een lutherse kerk in Paramaribo, de verschijning van het Evangelisch-Luthers Dagboek in Nederland en het drukken van gezangboeken en de lutherse catechismus in de Batu taal.